Všeobecné obchodní podmínky

V případě registrace a nákupu na těchto stránkách souhlasíte s následujícími obchodními podmínkami. Odstavce Předmět služby, Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele, Používání materiálů z webových stránek a Závěrečná ustanovení se vztahují i na užívání e-booku, který je ke stažení zdarma.

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb je DZ Consulting s.r.o. IČ:07620055, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která si objednala službu Poskytovatele a tato jí byla doručena (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je v případě objednávky online kurzu „7 lekcí ke šťastnějšímu životu“ právo Uživatele na přístup k psaným, audio a video materiálům uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „online kurz“).

2.2. Předmětem služby je v případě e-booku „Štěstí je v každém z nás“ e-book v PDF formátu. (dále jen „e-book“).

2.3. Předmětem služby je v případě e-booku zdarma „3 brány ke štěstí“ e-book v PDF formátu. (dále jen „e-book zdarma“).

 1. Práva a povinnosti Uživatele

3.1. Uživatel je povinen uhradit cenu e-booku stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. bankovním převodem) na účet Poskytovatele.

3.2. Uživatel může dobrovolně uhradit cenu za online kurz stanovenou na webových stránkách Poskytovatele (tj. může si vybrat ze 3 nabízených variant částek), a to bezhotovostně (tj. bankovním převodem) na účet Poskytovatele.

3.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 1. Objednávka

4.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět služby vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět služby a kupující se zavazuje uhradit případnou kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 1. Kupní cena, daňový doklad

5.1. Na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající je plátcem DPH.

5.2. Daňový doklad vám bude vystaven a zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce po uhrazení kupní ceny předmětu služby na náš účet. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení předmětu služby.

 1. Způsob platby

6.1. Platba za předmět služby je možná bankovním převodem na účet 2001529589/2010.

 1. Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena – tzn. služba ještě nebyla zaplacena a odeslána na Vámi určenou e-mailovou adresu, co nejdříve nás prosím kontaktujte na [email protected] a uveďte číslo Vaší objednávky.

 1. Odstoupení od smlouvy a reklamace

 

8.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy podle aktuálního občanského zákoníku – §1829 -§1837 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

Při nákupu e-booku či online kurzu se tyto podmínky řídí § 1837, odstavec l), jedná se o prodej zboží digitální povahy. Potvrzením objednávky zvoleného zboží výslovně souhlasíte s tím, aby vám zboží bylo po zaplacení doručeno obratem na e-mailovou adresu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemáte již právo od smlouvy odstoupit.

8.2. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na [email protected] Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdrženi s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem, a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost zasílat Uživateli e-mailem materiály k online kurzu v případě objednávky online kurzu, a to vždy materiály 1 lekce každé 3 dny. Celkově zašle Uživateli 7 e-mailů s materiály rovnající se 7 lekcím online kurzu.

9.2. Poskytoval má povinnost zaslat Uživateli e-mailem odkaz ke stažení e-booku v případě zaplacení e-booku nebo v případě objednání e-booku zdarma.

9.3. Objednáním služby a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Online kurz, e-book a e-book zdarma jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

10.4. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání včetně případného odrazování zájemců o zakoupení služeb Poskytovatele.

 1. Používání materiálů z webové stránky

11.1 Jakékoliv užití obsahu webu – částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů a audio či video ukázek na webu jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je možné pouze s uvedením plného zdroje, tedy jména autora a webových stránek – Ing. Hana Zemánková, www.bytprostestastny.cz, nebo se souhlasem autora.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online kurzu a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

12.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzu či e-booků Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu seberozvoje a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Seberozvoj je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

12.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá formou elektronické pošty (e-mailem).

12.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.6.2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání změnit. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.